Osteoblastoma

Osteoblastoma

Selim kemik tümörlerinin yaklaşık %3‘ ünü oluşturmakta olup, histolojik olarak osteoid osteomaya benzediğinden dev osteoid os- teoma olarak da adlandırılır.

Osteoid osteoma ile osteoblastoma arasındaki farklar tabloda belirtilmiştir (Tablo1). Çapı genelde 2 cm’ den daha büyük ve daha agresif seyirlidir.

Tablo 1. Osteoid osteoma ile osteoblastoma farkları


Osteoid osteoma Osteoblastoma
Gece ağrısı Daha belirgin Daha az derecede ama gün boyu
Ağrının seyri Zamanla azalabilir Sürekli artar
Salisilata cevabı Hızla ağrı geçer Belirgin bir yanıt yoktur
Nidus çapı 1 cm 2 cm'den büyük
Radyolojik görünüm Keskin sınırlı, belirgin reaktif skleroz Düzensiz sınırlı ve ha f skleroz, periosteal reaksiyon
Sık görüldüğü yerler Femur ve tibia intrakortikal Vertebra posterior kolon
Kendiliğinden iyileşme Bazen iyileşebilir ve nidus kaybolabilir Kendiliğinden iyileşmez ve kaybolmaz


Klinik: En sık 10 ile 20’ li yaşlarda ve erkeklerde iki kat daha fazla görülür. Vertebra posterior elemanları, tibia ve femurda gözlenir. Ağrı şikayeti osteoid osteomaya göre daha ha f fakat sürekli olup aspirinle geçmez. Lomber vertebra yerleşimli lezyonlarda ağrılı skolyoz ve nörolojik semptomlara yol açabilir. Lokal tekrarlama ve yumuşak dokuya açılımı nadiren görülmekle birlikte uzak metastaz belirtilmemiştir. Radyoloji: Direkt gra de oval, siferik, ha f sklerozun eşlik ettiği, iyi sınırlı 2 cm’ den büyük nidus içeren lezyon görülür. Genelde kortikal bütünlüğün korunduğu, fakat incelme ve genişleme olduğu gözlenebilir. Periosteal reaksiyon görülülebilir ve malign lezyonlarla karışmasına neden olabilir. BT tanıda lezyonun büyüklüğünü, yerini, kalsi kasyon ve ossi kasyon miktarını, korteksteki hasarı ve yumuşak dokuya olan taşmayı net bir şekilde gösterir. Kemik sintigra sinde ağrı lokalizasyonu tam yapamayan hastalarda ve eşlik eden lezyonları tesbit etmek için yapılabilir. Lokal artmış tutulum gözlenir. MRG yumuşak dokuya yayılımı ve ilişkisini daha iyi göstermekle birlikte gereğinden fazla abarttığından bulguları malign tümörlerle karıştırılmasından dolayı faydalı olmamaktadır

Ayırıcı tanıda osteoid osteoma, kemik apsesi, osteosarkom, enkondrom, dev hücreli tümör ve anevrizmal kemik kisti düşünülmelidir. 

Tedavi: Tümör dokusunu cerrahi olarak tamamen çıkarılmasıdır. Tümör çıkarıldıktan sonra mekanik yetersizlik riski varsa, özellikle vertebral kolonda implantla tesbit, greftle veya sementle rekonstrüksiyon uygulanabilir. Cerrahi eksizyon yapılamayacak hastalarda radyasyon tedavisi ve kemoterapide uygulanabilir .