Kondroblastoma

Kondroblastoma

Klinik: Selim kemik tümörlerinin yaklaşık %8’ ini oluşturur. Sıklıkla femur, tibia ve humerus epi zlerinde görülürken daha nadir ola- rak da patella, kalkaneus, talus, falanks larda da görülebilir.

20 ile 30 yaş arası ve erkeklerde iki kat daha sık görülür. Ha f ağrı, eklemde hareket kısıtlılığı ve şişlik gibi şikayetler görülebildiği gibi asemptomatik olup tesadüfen de tesbit edilebilir. 

Radyoloji: Direkt gra de eksantrik yerleşimli, iyi sınırlı, sklerotik kenarları olan, oval, epi z yerleşimli içinde kalsi ye kıkırdak adacık- ları izlenir. BT lezyonun tam olarak yerleşimi, büyüklüğü ve periostla ilişkisini daha net gösterir. MR lezyonun içeriğini, yumuşak doku ile olan ilişkisini ve çevre kemik iliği ödemini daha net göstermekle birlikte bazen malign lezyonlarla karışmasına da neden olabilir. 

Ayırıcı tanıda dev hücreli tümör, kondrosarkom, enkondrom, eosinofilik granülom, kemik apsesi, osteonekroz ve osteoblastom dikkate alınmalıdır. Tedavi: Tekrarlama riski yüksek olup dikkatli bir şekilde intralezyonel çıkarılmalıdır. Epi z içi yerleşimli olduğundan gere- ğinden fazla bölgenin çıkarılması büyüme bozukluğuna, eklem kıkırdağı hasarı ve osteoartrite, yetersiz çıkarılması da kaçınılmaz olarak tümörün tekrar oluşmasına neden olabilir. Cerrahi rezeksiyon sonrası oluşan defekt kemik grefti veya sementle doldurulabilir, defekt büyük değilse boş da bırakılabilir. Nadiren korteks dışına yumuşak dokuya çıkabilir, bu durumda geniş rezeksiyon uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi sonrası tekrarlama açısından görüntüleme yöntemleriyle kontrol edilmelidir.